ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקנ

ב"ה, כ"ז סיון, תשי"ז

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבה מיום הראשון, בו כותבת ראשי פרקים מאשר עבר עלי', אודות מוסד החינוך בו לומדת וכו'.

נכונה במאד החלטתה ללכת בדרך התורה והמצוה אשר תורתנו תורת חיים היא, ובמצותי' נאמר, וחי בהם, שהכוונה בזה לא רק חיי העולם הבא אלא גם אושר בחיי העולם הזה, כי רק בחיים מתאימים להוראות תורתנו תורת חיים ימצאו איש ואשה הישראלים מנוחת הנפש סיפוק נפשי ואושר אמיתי, ואפילו אם למשך זמן קצר אפשר להדמות שיש למצוא את זה גם מבלי להשמע להוראת התורה, רואים במוחש אשר במוקדם או במאוחר עומד האדם על הטעות המרה שעשה בנטותו מדרך התורה וכאמור לעיל טעות אפילו מנקודת המבט של חיי העולם הזה. ואשרי חלקה אשר בעוד מועד עמדה על אמת זו, והולכת בדרך התורה, ובודאי גם במעשה. והתקוה אשר תוסיף אומץ בכל זה ותלך מחיל אל חיל, ומאושרה תהי' בעניני'...

תקותי שמשפיעה גם על החבירות שלה לקרבן עוד יותר לבורא עולם הוא נותן התורה והמצוה והשי"ת יצליחה לבשר טוב גם בזה.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר