ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקנג

ב"ה, כ"ח סיון, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה שמואל מנחם

מענדל שי'

שלום וברכה!

... בשעת הדחק מתחילים שיעור התהלים חדשי תיכף לאחר התפלה ומסיימים אותו במשך היום. והקאפ' למספר השנים - אפשר לאומרם לאחר השיעור חדשי.

[לכאורה י"ל בזה כל המקודש מחברו קודם לחברו - כיון ששיעור זה שווה בכל הציבור, וע"ד קרבנות הציבור והיחיד. אבל העירוני אשר במכ' ט' טבת תש"ט (נדפס בקובץ מכתבים אשר בתהלים עם רשימות הצ"צ) כתוב להיפך. ובכ"ז י"ל אשר שעת הדחק שאני].

ה'תקנג

נדפסה בלקו"ש חי"ח ע' 435.

מו"ה שמואל מנחם מענדל שי': ליברוב. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ד'קעט, ובהנסמן בהערות שם.

בקובץ מכתבים אשר בתהלים: ובנדפס בתהלים אהל יוסף יצחק הקצר - ע' 214.