ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקנד

ב"ה, כ"ח סיון, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה חיים זוסיא שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ד סיון עם הפ"נ המוסגר בו, שנקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ואצפה לבשו"ט בהענינים אודותם כותב, ויהי רצון שיהי' זה בהקדם.

ובודאי למותר לעוררם, אשר הסרת שם מסוים אינו מספיק כלל, כיון שלא נתפשט שם חב"ד בכל השטח, ובמילא נשאר מקום פנוי. וידוע הנאמר בכגון דא, מאמר המובא בספרי חסידות וקבלה, אשר מקום פנוי בא על ידי הצמצום והוא שרש לדינים.

והוא ע"ד המסופר במענה אחד הנשיאים, מהו החילוק בין חסידות למוסר, וביאר שכשבא גנב לבית, יש שתי דרכים בהצלה, א) מרימים קול צעקה המבריח את הגנב, אבל אז הרי יכול לחזור כשיעבור פחדו, או כשיפסיקו הצעקה או כשיתרגל לזה. ב) לתפוס את הגנב, ועוד יותר טוב - להחזירו אח"כ בתשובה. והנמשל מובן, וגם הלימוד בנוגע לנדון דידן.

וכל דבר הרי יש לו שעת הכושר ועת רצון מלמעלה וגם למטה. וצריכים לנצל ג"כ אשר מתקרבים אנו לימי חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל, גם לענין זה, ובהסברה אשר שמא מילתא היא וכו', וק"ל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור וכן מהבריאות שלו וכאו"א מב"ב - שיחיו,

מ. שניאורסאהן

ה'תקנד

נדפסה בלקו"ש ח"כ ע' 608 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מו"ה חיים זוסיא: ווילימובסקי, תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ד'תשפה, ובהנסמן בהערות שם.

הסרת שם מסוים: ראה לעיל ה'שדמ, ובהנסמן בהערות שם.

המסופר: ראה לקו"ש ח"ב ע' 474.