ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקנו

ב"ה, כ"ח סיון, תשי"ז

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד סניף ריא-בראזיל

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הפרטי-כל מיום השני לפרשת זאת חקת התורה מבשר טוב מיסוד סניף צעירי אגודת חב"ד במדינתם.

ויהי רצון שיהי' בשעה טובה ומוצלחת ודוקא מתאים להוראות רבותינו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר מהעיקרים בזה הוא, שמכל דבר צ"ל בכן, וגם בהנוגע ללימוד תורת החסידות בהשכלה עמוקה נאמרה דרישה זו, ולא עוד אלא שהוסיפו בזה אשר הבכן הוא ההוכחה על טיב הלימוד ועאכו"כ בהנוגע לאסיפות החלטות וכו' וכו' ואין להאריך בדבר הפשוט. אבל פשוט ג"כ אשר רק ברצונם תלוי הדבר, כי היכולת ניתנה במילואה שהרי נמצאים אנו בעקבתא דמשיחא ממש אשר עומד אחר כתלנו ומצפה להבירור דהפכים קטנים שאז יתגלה ויגאלנו בגאולה האמיתית והשלימה ויוליכנו קוממיות לארצנו ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים.

בברכת הצלחה ולבשו"ט.