ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקנז

ב"ה, כ"ח סיון, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"א סיון, בו כותב אודות מצב בריאותו מתאר המיחוש שלו, ואשר איזה פעמים כבר נתרפא ואחרי זמן חוזר.

ומהנכון אשר יחקור לרופא מומחה במקצוע זה וימלא הוראתו, והתורה נתנה רשות לרופא לרפאות, אבל מובן ופשוט אשר מה שבדבורו לפעמים מבטא ענינים היפך ברכה, זה אחת הסיבות לקלקול בריאות הנשמה ובמילא גם לקלקול בריאות הגוף, ומקרא מלא דבר הכתוב בהנוגע לכאו"א מישראל, ואברכה מברכיך וגו' ועוד יותר מושלל הדבר לפי כתבו אשר עוסק הוא בעבודת הקדש סופר סת"ם, והרי ידוע בכתבי האריז"ל בגנות המבהילה של מדת הכעס, אשר האדם בכעסו מחליף נשמתו ר"ל ואין להאריך בדבר המובן וגם פשוט, וע"פ מה שכתוב כמים הפנים לפנים וגו' הרי כשמעבירים על מדותיו ואך ברכות טוב וחסד ישמע מפיו - יהפך גם כן לב זוגתו תחי' וישרה השלום והשמחה במעונם.

וילמוד בעיון המתאים באגרת הקדש לרבנו הזקן בעל התניא והשו"ע סי' כ"ה, בו מבואר באר היטב מאמר רז"ל כל הכועס כאילו עובד ע"ז וכו'.

מהנכון לבדוק את התפילין שלו ובפרט התפילין של ראש ושבכל יום אחר תפלת הבקר יאמר השיעור תהלים חדשי - כפי שנחלק התהלים לימי החדש, בל"נ.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר