ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקנט

ב"ה, כ"ט סיון, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... במ"ש אודות העצבים שלה שנעשית רגישה ביותר וכו' מהנכון הי' שתקרא וגם תלמוד במקומות המתאימים על דבר הענין דהשגחה פרטית ע"פ תורת הבעש"ט והחסידות (אשר נקודות מזה נמצא באגרת הקדש לרבנו הזקן סי' כ"ה) ויהי' ענין זה חקוק בזכרונה ע"י שתלמוד אותו כ"פ, שבקל תזכור על הענין וגם בפרטיו, ויפעול זה גם על הנהגה בפועל, שכמובן השגחה פרטית שולל ענין הכעס ואפילו ענין ההתרגזות [מלבד בעניני יראת שמים, כמבואר באגרת הקדש], ולא נפלאת היא ולא רחוקה היא, כי מובן הענין די צרכו, ולא עוד אלא שבהתבוננות קלה רואים איך שזהו תוצאה ישרה מהאמונה הפשוטה אשר לית אתר פנוי מיני'.

בטח גם ימי החופש ינצלו להשפעה על הנוער, באופן המתאים לימים ההם אשר פטורים הם אז מצד הגזירה מלימודי חול אשר יש מקום להשפעה עמוקה יותר ובלי מבולבלת מהשפעת נגדית.

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל.