ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקס

[כ"ט סיון תשי"ז]

... במענה על מכתבה, בו מודיעה מקביעות זמן חתונתה ליום שהוכפל בו כי טוב...

הנה יהי רצון שיהי' בשעה טובה ומוצלחת בכל הפרטים.

תקותי שסיומה במכתבה - שמחוסר זמן חדלה להתעסק באיזה ענינים, לא יגע זה בעסקנותה בפעולות דהחזקת היהדות והפצתה, ובכללן פעולות במסגרת נשי ובנות חב"ד, שהרי התעסקות בפעולות כאלו - זהו מההכנות המתאימות לחתונה ולבנין בית בישראל בנין עדי עד מאושר בגשמיות וברוחניות. והשי"ת יצליחה לבשר טוב.

ה'תקס

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 467.