ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקסא

ב"ה, כ"ט סיון, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יהושע

שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת המכתב מכ"א סיון עם הוספת כת"ר שי' ובהיותי אתמול על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, הזכרתיו ואת ב"ב שיחיו מתאים לתוכן כתבו. ויהי רצון שיבשר טוב בזה ובפרט שזכות הרבים מסייעתו, שהרי עוסק הוא בטהרת בנות ישראל אשר גודל הענין אין די באר ואין די ערך, ואם במדינתנו לפנים מסרו נפשם בנ"י על זה ובראשם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר ימי חג הגאולה שלו הם בעוד איזה ימים, שמראשי סיבות המאסר היתה עסקנותו בזה ובכגון דא, עאכו"כ עתה. וגאולתו שזהו נצחון הענין על ההעלמות והסתרים, הנה יהי רצון שגם עתה יתראה שינוי מעיקרא בהטבת המצב של הטהרה כפשוטה שבמילא תביא להוספה גם בטהרת הנשמה, ויעוין ג"כ לקוטי תורה לרבנו הזקן פ' תבא מ"ג סוף ע"ב.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ולבשו"ט.

ה'תקסא

מו"ה יהושע: לעווי, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ח ב'רחצ. לקמן ה'תרנח.