ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקסב

ב"ה, כ"ט סיון, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה ישראל

שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ז סיון עם המצורף אליו.

יהי רצון שתהי' התחלת הדעי קעמפ בשעה טובה ומוצלחת בגשמיות וברוחניות, וינצלו ימי החופש, אפילו ע"פ חוקי המדינה, מלימודי חול - בשביל להחדיר בכל אלו אשר בהדעי קעמפ ועל ידם למשפחותיהם, רוח טהרה ורוח יראה אהבת השם אהבת התורה ואהבת ישראל, וכמ"ש בשם ישראל, כי שרית עם אלקים - בגימטריא הטבע - ואנשים - שאל יבוש מפני המלעגים (כהתחלת כל חלקי טור ושו"ע) - ותוכל, וכמ"ש ובחרת בחיים, ומבואר בתורת החסידות שזהו לשון ציווי וגם הבטחה, שהובטחנו שבאם רק מחליטים לבחור בחיים מצליחים בזה, ובאו נשיאי תורת החסידות והוסיפו אור וחיות בזה שההצלחה תהי' בשמחה ובטוב לבב, ולא רק של הנשמה אלא עזוב תעזוב עמו, גם של הגוף.

ובודאי שיומשך גם שכר המתעסקים והמשתדלים בזה בגלוי, בהמצטרך להם בבני חיי ומזוני רוויחי.

בברכה לבשו"ט בענינים הכללים והפרטים.

נ.ב.

בטח מקבל מצעירי אגו"ח מכאן נקודות ר"ד מההתועדות.

ה'תקסב

מו"ה ישראל שי': גורדון, וואוסטער.