ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקסג

ב"ה, כ"ט סיון, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים

ובעל מרץ

מו"ה שלמה שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו מכ"ה אייר וחמישי בסיון ערב זמן מ"ת ואצפה לבשו"ט מניצול זמן מסוגל ומוצלח זה לביסוס והתפתחות עניניהם הכללים והפרטים אשר הא בהא תליא כמובן אפילו בהתבוננות קלה בטח כבר נוכחו ומכבר אשר מצליחים למעלה מהמשוער, ותקותי חזקה אשר כשיהיו מעלין בקדש כציווי תוה"ק ודאי שגם ההצלחה מלמעלה תלך ותתוסף ע"ד מרז"ל מגיד דבריו ליעקב גו' שמה שמצווה לישראל לעשות עושה בעצמו, וק"ל.

אף שאינו מזכיר עד"ז תקותי על יסוד הנסיון שלהם בשנים שעברו שמכינים תכנית מפורטה בהנוגע לימי החופש וקליטת תלמידים-ות מכל החוגים...

מצער שכל הזמן אין נשמע כלל מפעולות נשי חב"ד בסביבתם. ומוסג"פ העתק מכתבי כללי לאסיפה השנתית של נשי חב"ד כאן. ויה"ר שזה יעורר את כל נשי חב"ד אשר במרוקה להוספה בפעולות. ורצוני לקוות שבענין זה עכ"פ יכללו נשי חב"ד את כל אותן שבאות עמהן במגע איזה שיהי', אפילו מגע לזמן קצר.

בברכה לבשו"ט בכל האמור מתוך הרחבת הדעת אמיתית,

מ. שניאורסאהן

נתקבל מכתבו מכ"ה סיון, עם המוסג"ב. ומובטחני בכ"ק מו"ח אדמו"ר שבקרוב יבש"ט בהענינים שכותבם בו.

מה נעשה במאה ויותר הספרים שעמדו לקני'? או כיו"ב?

ה'תקסג

מו"ה שלמה שי': מטוסוב, קסבלנקה. אגרות נוספות אליו - לעיל ה'תג, ובהנסמן בהערות שם.

הספרים שעמדו לקני': ובחרתי בשביל כ"ק שליט"א יותר ממאה ספרים... עדיין עומדים במו"מ על המחיר ומסתמא יגמר אי"ה הענין בימים הקרובים.