ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקסד

ב"ה, כ"ט סיון, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מבשר טוב מחזרתו לאה"ק ת"ו ולביתו ירושלים עיה"ק ת"ו בסדר, ואקוה שלעת קבלת מכתבי זה הוטב עוד יותר מצב בריאותו, ויהי רצון שיחזור לאיתנו כפשוטו ולאיתנו כמשמעו כמבואר בד"ה משכיל לאיתן לרבנו הזקן בעל התניא והשו"ע (נדפס בקונטרס לימוד החסידות), ובשמחה ובטוב לבב יוסיף בפעולות בקדש בטהרת בנות ישראל המביאה לידי קדושה וכו' לידי חסידות וכו' וכהודעת רז"ל סוף מס' סוטה.

וכמוזכר ג"כ בהפגשנו כאן אודות הנחיצות הכי גדולה עבודת השם דוקא מתוך שמחה, ובדורנו דור יתום אפשר עוד יותר בשנים ובדורות שקדמו, ויעוין ג"כ ברמב"ם סוף הל' לולב ובתניא בכ"מ (כמצויין במפתח) ביאור הענין דכיתרון האור מתוך החשך ובשמחה היוצא מבית השבי' ובודאי לכת"ר אין צורך באריכות, ולא נצרכה אלא להעדפה גם בשמחה.

בברכה אשר כאו"א מאתנו יבשר אך טוב איש לרעהו.