ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקסה

[סיון תשי"ז]

מצות מילה דאאע"ה היא גם בגשמיות. ולא עוד אלא שזהו כוונה עיקרית בה וכמוש"כ בד"ה הנה אברם (תו"א ר"פ לך לך) סס"ה, ובלקו"ת לג"פ בביאור ע"ז (פו, ע"ג).

ה'תקסה

האגרת היא אל מו"ה מאיר שי' אבצן, ונכתבה על גליון מכתבו מיום ד' סיון. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ד'תתצד, ובהנסמן בהערות שם.

מצות מילה דאאע"ה: אם היא דומה לקיום המצוות ע"י האבות שמבואר שהם רק ברוחניות או לקיום המצוות אחר מ"ת שהם גם בגשמיות.