ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקסו

[סיון תשי"ז]

במש"כ שיפוצו מעיינותיך - י"א אשר קאי על כל השיטות בחסידות ולא רק חב"ד - הנה הסברה והבנה רחבה בעניני חסידות זהו דרך דוקא - של חסידות חב"ד ולא דפולין. ואלו שדרכם ללמוד תורה בהסברה דוקא ולא רק למיגרס - מובן שגם בחסידות צ"ל כן. ועייג"כ היטב התמים ח"ב ע' נו ואילך.

במש"כ אשר מי שהוא רוצה לחוו"ד אם חסידות היא קבלה ואם הדור יכול לקבל זה - פשוט שבזה (כמו בשאר ענינים) יכול לפס"ד רק זה שמומחה הוא בענין זה (בחסידות) עסק בה כמה שנים בהתמדה וכו'. ובאם לאו אין כלל מענינו לחוו"ד בזה. ובמכש"כ וק"ו ממש"כ הרא"ש בב"ק פ"ד ס"ד (ששם הוא רק חילוק דרגיל יותר ומדקדק יותר וכו' - משא"כ אלו שאין זה לימודם כלל. וק"ל ופשוט). וראה קונטרס לימוד החסידות.

ה'תקסו

האגרת היא אל מו"ה יונה איידלקופ, ונכתבה על גליון מכתבו מיום א' פ' נשא. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ה'לד, ובהנסמן בהערות שם.