ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקסח*

ב"ה, א' תמוז, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

הרב דובער שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום הראשון בו כותב ע"ד אחריות הגדולה המוטלת על הראשי ישיבות בהנוגע להקישוים בהסתדרות מתאימה בחיים של תלמידי הישיבות ומתאר הקישוים שישנם בקבלת משרת מורה וכן בהנוגע למשרת רבנות, אשר איש הישר בעיניו עושה בזה.

והנה בכמה, הקישוים בקבלת משרת מורה הוטב המצב בשנים האחרונות, ובכל אופן אין זה שאלה של הישיבות בלבד אלא שאלת המצב הכללי ברחוב היהודים בעניני יהדות, ותמי' על אשר אינו מעורר עד"ז באסיפות של הארגונים החרדים המתעסקים בכגון דא, אסיפות רבנים אסיפות מפלגות חרדים וכיו"ב, ואף שמרחק גדול מהחלטות אסיפות הנ"ל ועד שיבואו הדברים בפועל, בכל זה תועלת ישנה בהדיון עד"ז שמעורר דעת הקהל, ועכ"פ באיזהו מקומן משתפר המצב, והרי אפילו בשביל נפש אחת מישראל כדאית ההשתדלות והטרחה בזה.

בהנקודה שכותב שבשטח הרבנות איש כל הישר בעיניו יעשה, צריך הי' להתדבר עם כמה מהרבנים הצעירים שגם הם הרגישו בנקודה כאובה זו, אלא שכל אחד מתאונן בהפנה שלו, וקשה בארצוה"ב להשמיע דעת יחיד, משא"כ באם היו מתארגנים יחד ומודיעים מחאתם, שבלי ספק היתה עושה רושם ומביאה להזזה בדבר.

בברכה להסתדרות טובה בגשמיות וברוחניות גם יחד ולעבודה מתוך שמחה דוקא, והרי עבודת ה' היא משך כל הכ"ד שעות של המעל"ע (שצ"ל בכל דרכך דעהו וכפסק השו"ע או"ח סי' רל"א).

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ה'תקסח*

הרב דובער: גאנסקי, מאונטדייל.