ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקסט

ב"ה, ב' תמוז, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתב כת"ר מכ"ח סיון, בו כותב אשר עושים הכנות למעשה וכו'.

בודאי ממשיכים וימשיכו בפעולות המתאימות - כל אלו שבידם לעשות מה לשלילת ענין מבהיל זה, והרי אין אתנו יודע עד מה ומתי שעת הכושר לפעולות כגון אלו, ובודאי לדכוותי' הזריזות בזה אך למותר הוא, ולא באתי בזה אלא מיוסד על מאמר רז"ל אין מזרזין אלא למזורזין ולא נצרכה אלא להעדפה.

ועוד נקודה בזה בלשון הכתוב מהרסיך ומחריביך ממך יצאו, אשר בדקות דדקות ענינו הוא, כשהחרדים לדבר ה' מראים חולשה באיזה מעניני דת, אפילו אם הוא כחודה של מחט, נותן זה אחיזה להלעומת זו למלחמת תנופה בכו"כ ענינים, ואין זה ענין סגולי בלבד, אלא שגם בטבע מובן, ולא עוד אלא שכמה מהחפשים אומרים זה בפירוש, אשר כיון שבענין פלוני ויתרו, מהו הרעש בנוגע לענין שני, ולפעמים עוד אדרבה.

כוונתי במיוחד בזה הוא בהנוגע לענין האניות הישראליות הנוסעות גם ביום הש"ק, ובעוה"ר כמה מיראי ה' נכשלים בזה ע"י שמשתיקים בזדון או בשגגה האיסור המוחלט שבדבר, ולא עוד אלא שישנם מלבישים איסור סקילה זה ר"ל באיצטלא של מצוה לפקוח נפשות וכו', וגדול הוא חשך הגלות אשר גם בטעמים חוכא וטלולא באם מתאים זה לרצונו של פלוני הלוחץ, נתקלים ונשענים עליהם.

ונקודה שני' בהוה, והוא ענין ההפרדה - בבתי ספר - בין הנערים והנערות אשר בעוה"ר העדר שלה רבים חללים הפילה עד עתה, וכשעוררתי עד"ז

ובהתמרמרות - ענוני, כאילו מסל"ת, אשר הרי כמה רבנים וגדולי תורה נמצאים באה"ק ת"ו ובאם הי' המצב כפי שכותבים אלי אודותו, הרי פשוט שלא היו יושבים בחבוק ידים.

והנה ברור אשר בשתי נקודות אלו, באם היו מתאמצים בזה, בודאי שהי' איזה שיפור בדבר, ואפילו המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, ועאכו"כ מאות ואלפים.

ועוד נקודה שלישית, אשר לכאורה קשה יותר לתקן מה בזה, והוא ענין דנשים בצבא, וע"פ מה שדברתי עם... שי' בשיחתנו, אשר פליאה ותמי' גדולה בעיני, שלא אמרו דבר ע"ד העיקר, והוא האיסור דהגברים בתערובות זו, ותפסו את הבא לאחרי כן ענין הנשים אשר אסתר קרקע עולם היתה, ובהתאם עם המציאות, הרי דוקא אלו שאינן דתיות מהוות יותר מכשלה מאשר דתיות לכאורה, וכותב הנני בהנוגע לנקודה זו "לכאורה קשה" כי אפשר לפעול ע"פ השמועות האחרונות שהגיעו ואף שבגלוי באופן רשמי בטח לא יסכימו לבטל גיוס הנשים, אבל באופן בלתי רשמי - הן, כי כבר נוכחו - גם הצד שכנגד - שאין הענ[י]ן שווה בנזק, נזק לכל הדיעות ולא רק בשטחים דתיים, ואף שבמשך חדשי החורף הי' מוכשר יותר ללחץ ולהצליח בזה מאשר עתה, אבל הרי אין צועקין על העבר, והלואי עכ"פ עתה ינצלו החרדים לדבר ה' האפשרית והיכולת אשר בידם, אשר ההשתדלות בזה בפ"ע ג"כ מצוה היא, ובפרט שסיכוים טובים שיצליחו בזה במדה מסוימה ובכל שלשת הנקודות, ובהביא בחשבון ערך הדברים כל השתדלות ויגיעה כדאיות הן.

בכבוד ובברכה - המצפה לבשו"ט.

ה'תקסט

האניות הישראליות: ראה גם לעיל אגרת ה'תקלד, ובהנסמן בהערות שם.

ענין ההפרדה: ראה גם לעיל חי"ד אגרת ה'ריב.