ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקע

ב"ה, ב' תמוז, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה נחום שמרי' שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ו סיון, ות"ח ת"ח על הבשורה טובה ודו"ח מחזרת מאמרי דא"ח בבתי הכנסיות.

ובמ"ש שדבר עם הרה"ח ר"מ וובר שי' שיכין מתלמידי תו"א מסוגלים להנ"ל, לפלא שכותב שעדיין לא יצא לפועל... ואף שהמדובר הי' בכלל שכל התלמידים מכתות העלינוות של תו"א יחזרו דא"ח מדי שבת בשבתו, מובן שלאו דוקא מוכרח הדבר להיות בבנין הישיבה ואדרבה יש להרגילם לאימתא דצבורא, שלזה מסוגלת החזרה בביהכ"נ וכיו"ב, ובטח יתדבר עם הנ"ל עוד הפעם בהענין וימצא אותיות מסבירות עד שיבוא הדבר לפועל.

במ"ש אודות... שי' שקשה מאד לזווגו, בודאי אינו קשה יותר מקרי"ס והרי אמרו רז"ל זה בהנוגע לכל שידוך וביחד עם זה ציוו על הענין, וציווי התורה ה"ז גם נתינת כח, וכמדובר בכ"מ בדא"ח בלשון הציווים שהם גם לשון הבטחה.

בודאי מכינים תכנית מתאימה לחגיגת חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל ובפרט אשר השנה היא תקופת השלשים שנה ליום הגאולה בפעם הראשונה.

בברכת חג הגאולה ולבשו"ט.

ה'תקע

מו"ה נחום שמרי': ששונקין, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'שלה, ובהנסמן בהערות שם.