ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקעא

ב"ה, ג' תמוז, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה מנחם זאב שי' הלוי

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ו סיון, ובטח הגיעו מכבר המענה על מכתביו הקודמים...

במ"ש אודות הערות על גליוני התלמידים, - כנראה שאין מצייר לעצמו, שלזה צריך הפשטה מהענינים בהם עוסקים והלבשה בענין זה, ולאחרי סידור ההערות - הפשטה מענין זה והלבשה בהענינים העמדים על הסדר שכנראה ממכתבו נראה לו, שאם ההערה היא שורה, ה"ז דורש זמן קריאת שורה ולכל היותר רגע לפני זה, ורגע לאחרי זה.

והנה באם הי' סדר רגיל, שענינים כאלו צריכים לקבל הערות ממני, הנה דבר המוכרח בודאי יש לו זמנו. אבל תקותי שגם לדכוותי אין צריך להאריך ולבאר, שזהו מענינם של הנהלת הישיבה בה לומדים התלמידים. ואדרבה - אפילו אם הי' הכרח שאני אתבונן ואעיר בכו"כ פרטים, גם אז צריכה ההערה לבוא בשם או ע"י ההנהלה להתלמיד, שהרי זהו סדר המסודר במוסדות חינוך. ובפרט שספק בדבר, ובפרטי פרטית - כשהמדובר בתלמידים אשר חסידים הם בטבעם, אלא שמצד יצר לב האדם צריך להשתדלות יתירה או להשתדלות מסוימה.

מובן, שאין בהנ"ל שלילה שלעולם לא אכתוב הערות וכו', ורק להדגיש - אף שפשוט הוא, שלא זו דרך החינוך אפילו בישיבות תומכי תמימים. ומעולם לא שמעתי שהי' כן הסדר בשנים לפנים. ובאם תהי' שעת הכושר ונחיצות בדבר, עוד חזון למועד...

בברכה.

מ. שניאורסאהן

ה'תקעא

מו"ה מנחם זאב שי': גרינגלס, מונטריאל. אגרות נוספות אליו - לעיל ה'תטו, ובהנסמן בהערות שם.