ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקעג

ב"ה, ד' תמוז, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ יושב על מדין מנהיג

עדתו

במישרין מו"ה יהודה שליט"א

שלום וברכה!

אגרת כת"ר מעשרים בחדש מתן תורתנו הגיעני, ובעת רצון אזכיר את כל אלו שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע כאו"א להמצטרך לו מתאים לתוכן כתבו.

והרי מסוגלים ימים אלו אשר תקובל התעוררות רחמים רבים ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, אשר כמו בכל רועה נאמן ההנהגה היא, מה עד כאן - בחיים חיותו בעלמא דין - עומד ומשמש (את צאן עדתו) אף להלן עומד במרום ומשמש ע"י התעוררות ר"ר בכל הנוגע והמצטרך להשייכים ומקושרים בתוככי כלל ישראל, ושייך ומקושר ענינו זה ההולך בדרך ישרה אשר הורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו וכלשון רבנו הזקן בעל התניא ושו"ע באגרת הקדש סימן ז"ך, כיון שממשמשים ובאים ימי גאולתו י"ב וי"ג תמוז מהתפיסה בה נאסר על מסירת נפשו בהפצת היהדות התורה ומצותי', וידוע פירוש האריז"ל בלשון הכתוב, והימים האלה (כשהם) נזכרים (בהתעוררות המתאימה, הרי נמשכים) ונעשים (כל ההמשכות והשפעות שהיו בפעם הראשונה), וכמו שאז ראו נסים גלוים למעלה מדרך הטבע, גם עתה כן הוא ששעת הכושר ועת סגולה היא למילוי בקשת השייכים וקשורים בעניני תורה ומצות ובכל הענינים המסייעים לזה הנכללים בשלשת הסוגים דבני חיי ומזוני רוויחי, ואם בכל אדם כן הוא עאכו"כ בהנוגע לרב מנהל עדה בישראל, אשר ההרחבה בענינים שלו בטח תפעול בהרחבת כל עניני היהדות אשר בקהלתו הק'.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור.

ה'תקעג

מו"ה יהודא: שטרית, אגאדיר. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ד'כא, ובהנסמן בהערות שם.

וידוע פירוש האריז"ל: ראה גם אגרת ה'שלו, ובהנסמן בהערות שם.