ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקעד

ב"ה, ד' תמוז, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה ארי' ליב שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ממוצש"ק, בו כותב אודות חלישות עניני עבודת נשי חב"ד אשר במחנם הט'.

הנה מוסגר פה העתק מכתבי כללי לאסיפת נשי ובנות חב"ד שבטח ימצא ע"ז אותיות מסבירות כפי הדרוש בסביבתו, וכיון שמוכרח לא רק ביסוס העבודה דעד עתה אלא גם הגדלתה, בודאי שניתנו האפשריות על זה וכמובן יש לנצל שעת הכושר ימי החג י"ב וי"ג תמוז הבע"ל בהדגשת יחס בעל השמחה כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לתפקידן הכי נעלה של נשי ובנות חב"ד.

ובמ"ש אודות הסעודת מצוה, יש לברר אם יש מנהג במקום בכגון דא, ובאם לאו הרי יש לעשותה בזמנה, ז.א. ליל ח' מנ"א, ובאם אי אפשר מאיזה טעם שיהי', בשבת שלאחריו.

ויהי רצון שמבן י"ג למצות יגדל לבן חמש עשרה לגמרא וכו' וירוו הוא וזוג' שיחיו ממנו ומכל יו"ח שיחיו רוב נחת אמיתי הוא נחת יהודי חסידותי.

בברכה לבשו"ט.

ה'תקעד

מו"ה ארי' ליב: ליפסקר, לוד. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ד תתקי. תתקעג.

הסעודת מצוה: לבנו שנכנס לעול המצות בח' מנ"א.