ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקעה

ב"ה, ד' תמוז, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ב סיון, בו כותב אודות הסברא להיות כאן במשך ימי תשרי הבע"ל.

וכבר ידועה דעתי בזה, אשר כמה תנאים לדבר.

א) מובן שצריך להיות בהסכמתה המלאה של זוגתו תחי', ב) שלא ילחוץ על ההוצאה בעניני בית הנחוצים, ג) התדברות עם הנהלת הענינים בם משרת בקדש באופן שע"י הנסיעה לא יוגרם שום היזק ח"ו להענינים, ד) בנסיעה זו צריכה להיות גם תועלת הרבים, ז.א. אשר בחזירתו תורגש הנסיעה ותוצאותי' בסביבתו ע"י התפשטות לימוד החסידות והליכה בהדרכותי' ומנהגי' ורק באם כל תנאים הנ"ל במציאות יש להתענין בהנסיעה.

בטח שומר שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בחומש תהלים ותניא הידועים.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ה'תקעה

נוסח דומה נשלח לכמה.

תועלת הרבים: ראה גם לעיל חי"ד אגרת ה'קנו, ובהנסמן בהערות שם.