ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקעו

ב"ה, ה' תמוז, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מב' תמוז, בו כותב אודות השינוים שחלו בכתתו, ואשר מכמה טעמים לא נראים לו שינוים אלו, והתייעץ עם אחדים מהנמצאים בישיבה ובהנהלה וגם הם דעתם כדעתו, ושואל מה עליו לעשות.

והנה מובן וגם פשוט שכל עניני הישיבה יש לעשותם כהוראת ההנהלה שהרי בכל מוסד קיומו תלוי בהמשמעת להנהלת המוסד, אלא שבהנ"ל עליו לבאר לההנהלה את הטעמים שלו, ובטח כבר עשה זה, וכן יכול לבקש את אלו שהתייעץ עמהם שידברו ג"כ עם ההנהלה, אבל כל זה הוא בדרך הצעת דברים, ובהנוגע לפועל מוכרחת המשמעת וכנ"ל ענין עיקרי הוא.

המענה על מכתבו הקודם בטח נתקבל מכבר.

בברכה להצלחה ולבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר