ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקעז

ב"ה, ה' תמוז, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום השני ושלאחריו, ושואל אם גם הוא יתקשר עם

האינסטיטוט הצמחוני.

נכון הדבר ובפרט שכותב שכבר דבר עמם ורואים אשר מתאימה השיטה לענינו...

במ"ש אודות הקביעות עתים בלימוד שישנו לפני השינה ואיך שזה פועל על הכנת השיעור בלימודו בכתתו, כבר ידוע בזה הפסק דין עיין הלכות ת"ת לרבנו הזקן סוף פרק א', אלא שבטח יש לשמור על הקב"ע הנ"ל מבלי שיפגע בהכנתו ללימוד הכתה, ע"י שיקדים הקביעות וכיו"ב.

במ"ש אודות הנחת תפילין בחוה"מ. - לפלא הספק שלו, כי הרי לאלו שאחזו באיסור, אחד הטעמים, הוא הדברים המבהילים אשר בכגון דא בזהר ובקבלה ומשם גם מובן שזה שלא יברך עליהם אין זה מתקן הדבר, ולכל היותר מה שאפשר שיתפלל שלא בצבור הנ"ל או שיתפלל ביחידות (והרי כמה מנינים יש במקומו) ואז אין מקום לקושיא.

בודאי ינצל ימי חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל לעניני בעל הנס והשמחה והשי"ת יצליחו לבשר טוב בכל הנ"ל ומבריאותו ושל זוג' תי'.

בברכה,