ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקעח

ב"ה, ה' תמוז, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה מיכאל

שי'

שלום וברכה!

... במש"כ ע"ד הפסק הלימוד לגמרי בהב"ר למשך חודש מפני החום וכו' - הנה אם א"א שאני. אבל בדאפשר, מובן שהפסק לגמרי אינו רצוי כלל וכלל. ואם תעזבני יום וכו' ומכש"כ זמן ארוך.

ה'תקעח

מו"ה מיכאל: ליפסקר, מקנס. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ד'תתצז, ובהנסמן בהערות שם.