ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקפ

ב"ה, ה' תמוז, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ בעל מדות

תרומיות ענף

עץ אבות וכו' מהרש"ז שי'

שלום וברכה!

נודעתי ע"ד השתדלותו בענין השמות לכפר חב"ד, ואשר השתדלותו הצליחה. ואף על פי שלמותר לומר תודה לכבודו בענין זה, אבל לא נצרך אלא להעדפה, ובעיקר רצוני להדגיש עוה"פ מה ששמעתי מכ"ק מו"ח כמה פעמים, אשר בשביל המסירות נפש של רבנו הזקן זכה אשר כל אלה העוסקים בעניני חסידות ידם על העליונה. וזה נותן לי תקוה נוספת אשר כבודו יכיר בכוחותיו ואפשרויותיו הכי נעלות וינצלם במדה הכי גדולה לטובת בנ"י בכלל ובתוכם לטובת עדת החסידים ועניניהם אשר באה"ק ת"ו ביחוד...

בהנוגע לתורת רבנו הזקן בכתבי יד שעדין לא נדפסו, העבודה מתקדמת בהתאם למה שנדבר בהיות כבודו כאן ובהתאם להמברק ששלח מלונדון, שבודאי יהיו האמצעים למועד המדובר.

ולקראת ימי הגאולה יב-יג תמוז הבע"ל, אביע אחולי, אשר הימים האלה ישפיעו עליו רוב טוב, כי כמו כל דבר טוב אשר נצחי הוא כיון שמקורו בהקב"ה שהוא הי' הוה ויהי' כאחד, הרי גם המס"נ של כ"ק מו"ח אדמו"ר בעד קדשי עם ישראל עומדת גם עתה ומנסרת בחללו של עולם, אפילו בעולם הזה הגשמי, ואפילו החומרי, וממעטת ההעלם וההסתר שבעולם, ומעוררת את כל אחד הרוצה להקשיב להתעוררות זו והתמסרות, מסירת הנפש ופשיטא שגם מסירת הגוף, לאור אין סוף והמאור, אשר לית אתר פנוי מני' דבור ומעשה של האדם ובל' רבנו הזקן לית מחשבה תפיסא בי' כלל כי אם כאשר תפיסא ומתלבשת בתורה ומצוותי' (תניא ספ"ד).

בכבוד ובהוקרה ובברכת חג הגאולה.

ה'תקפ

מהרש"ז: שזר. אגרות נוספות אליו - לעיל ה'שעה, ובהנסמן בהערות שם.

השמות לכפר חב"ד: ראה לעיל אגרת ה'שדמ, ובהנסמן בהערות שם.

תורת רבנו הזקן: ס' מאמרי אדה"ז - אתהלך לאזניא וס' מאמרי אדה"ז - הנחות הר"פ, שנדפסו בשנת תשי"ח. ראה גם לקמן אגרת ה'תרכט.