ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקפא

ב"ה, ו' תמוז, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ט סיון, כבר ידוע פירוש איזה מהמפרשים על הכתוב, ונהי בעינינו כחגבים, - ורק עי"ז - וכן היינו בעיניהם, ז.א. שכאשר בני ישראל החרדים לדבר ה' ודבקים ע"י תורתו ומצותיו באלקים חיים, מכירים חכם ויכולתם, עי"ז עצמו מתבטלים כמה העלמות והסתרים, וניתוספת הצלחה בעבודה בהחזקת היהדות האמיתית והפצתה.

ונעם לי לקרות במכתבו אשר ניכר מסגנון המדברים אתם אמיתת הנ"ל, ובטח זה יוסיף כח ואומץ בעבודה החיונית לקרב בני ישראל לה', בכל מקום שהם, להתקשרות בפועל ובמעשה בתורתנו תורת אמת ובמצותי' עליהם נאמר וחי בהם הן היחיד והן הצבור.

במ"ש אודות סדר לימוד החסידות, מובן אף שכאו"א מחויב בזה, לא הכל שוים באיכות הלימוד וכמות הלימוד, וכיון שאדם קרוב לעצמו ונוגע בדבר, עליו להתייעץ עם אנ"ש בסביבתו המכירים אותו, וכידוע פתגם אדהאמ"צ שבהתייעצות עם ידיד, הרי אז שתי נפה"א על נה"ט אחת.

גם במכתבו זה אינו מזכיר בהנוגע לעניני שידוך והרי הזמן עובר, והמצוה היא מצוה עיקרית ונוגעת לכל עניני האדם שבהם גם עניני התורה ומצותי'. ואף שכבר כ"פ כתבתי אודות זה, לגודל הדבר הנני כותב עוה"פ ועוה"פ והלואי שאתבשר טוב בקרוב ממש ובהנוגע לפועל ממש אשר בשעה טובה ומוצלחת נעשה חתן, קבעו זמן החתונה ואחרי זה גם בשו"ט מחתונתו בשעה טובה ומוצלחת, וגם להתחלת ענין זה מסוגלים ימים אלו של חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז שהי' נצחון בגלוי למעלה מעלה מדרך הטבע - של כל עניני תורה ומצות.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ובשאר הענינים אודותם כותב במכתבו.

ה'תקפא

וכידוע פתגם: ראה גם לעיל חי"ד אגרת ה'רצ, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ה'תשח.

ה'תשמב.