ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקפג

ב"ה, ו' תמוז, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ רב פעלים

מו"ה חנניא יום טוב ליפא שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתב כת"ר בו כותב אודות הענין דאלבאני בקשתי שיתקשרו עם העסקנים דשם ואחרי כן יודיעו את כת"ר מהנעשה בזה, ויה"ר שיהיו ידיעות טובות ואין טוב אלא תורה טוב האמיתי טוב לשמים טוב לבריות וכמרז"ל (קדושין מ, א) ובפרט כשנוגע לטהרתן של בנ"י וע"פ המובא בלקו"ת לרבנו הזקן בפ' תבא (מג' סוף ע' ב').

וע"פ המבואר שם יש להנעים במאמר רז"ל שטהרה מביאה לידי כו' אלי' הנביא, ז.

א. ביאת משיח צדקנו, וכמפורש ג"כ בנבואת יחזקאל בסדר הגאולה וזרקתי עליכם מים טהורים, שהרי ענינו של משיח וסימנו העיקרי בו מורח ודאין (סנהדרין צג, ב).

ואסיים מענינא דיומא ימי הגאולה של י"ב וי"ג תמוז הבע"ל אשר אז ראו נסים גלוים למעלה מדרך הטבע איך שע"י מס"נ מתבטלים כל העלמות והסתרים עד שאפילו מלאך רע בע"כ יענה אמן, ולא עוד אלא שיצא יד"ח במס"נ בכח ולאריכות ימים ושנים ממשיכים באותה העבודה עלי' היו מוכנים למס"נ, גם זוהי הוראה ברורה לתקופתנו זו דחשך כפול ומכופל, שתוקף הרצון למלאות רצון הבורא מבטל העלמות והסתרים ובשמחה ובטוב לבב אפשר לקיים הציווי מעלין בקדש וללכת מחיל אל חיל בחיות ואור הנשפע בכל זה ע"י פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה ע"י הבעש"ט ותלמידיו ותלמידי תלמידיו בתורתם תורת החסידות, שהבטיח משיח מלכא אשר כשיפוצו מעינות חוצה יבוא ויגאלנו כמבואר באגה"ק של הבעש"ט.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.

ה'תקפג

מו"ה חנניא יום טוב ליפא שי': דייטש, קליוולנד, הרב דהעלמיץ אגרות נוספות אליו - לעיל חי"א ג'תרסב, ובהנסמן בהערות שם.