ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקפד

ב"ה, ערב שבת קדש, ו' תמוז, שתטו"ב

לבני ישראל אשר ב"גן ישראל" ובראשם

המדריכים,

ההנהלה וכל המתעסקים שליט"א

שלום וברכה!

תהי ביאתם לגן-ישראל בשעה טובה ומוצלחת, ולהמשיך ההצלחה והברכה בכל עניני גן ישראל הגשמיים והרוחניים. וגן ישראל יתאים לשמו להעמיד אילנות טובים נושאים פירות טובים ויקוים בהם הכתוב, יבא דודי (זה הקב"ה) לגנו - דירה לו יתברך, על ידי לימוד וקיום תורתנו ומצותי' מוארים באור וחיות חסידותיים.

בברכת שבת טוב ושמח,

מנחם שניאורסאהן

ה'תקפד

נדפסה בלקו"ש חי"ח ע' 494. ראה גם לעיל חי"ג אגרת ד'תקמא.