ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקפה

ב"ה, ח' תמוז, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ט סיון, בו כותב אודות הצעה לעסוק בהוראה ארבעת שנים וכו'.

הנה כיון שהענין נתחדש רק בשבועות האחרונים ותלוי בכמה וכמה פרטים ופרטי פרטים, הרי יציע ספיקותיו לפני הנהלת ישיבת תומכי תמימים דלוד בה עובד, ובטח יתייעצו הם מצדם בזה עם הנהלת בתי ספר הרשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר באה"ק ת"ו ויעשה כהוראתם.

בטח ישתתף בהתועדות חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז באופן שיתוסף בהפצת המעינות חוצה ככל האפשרי והשי"ת יצליחו.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

בשאלתו ע"ד ס' הישר - יראה מש"כ בזה בס' שה"ג לחיד"א בערכו. ובענין ס' היוסיפון - ידוע שכמה שינוים (וגם זיופים) הוכנסו לתוכו. ועניניו דורשים בקורת מומחה במקצוע. ובכללות שאלות כגון אלו ידועה הוראת חז"ל: היכא דעייל ירקא ליעול בשרא וכורי (שבת קמ, ב). ובפרט כשספק אם גם ירקא הוא.

ה'תקפה

בהוראה ארבעת שנים: במקום הגיוס לצבא. ראה גם לקמן אגרת ה'תקצג.

ע"ד ס' הישר... היוסיפון: מי הם מחברם והאם יש להטיל אימון לכל המעשיות המובאות שם.