ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקפט

ב"ה, ח' תמוז, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מאדר"ח תמוז.

יהי רצון שמכאן ולהבא לא ידע עוד מכל צער ועגמ"נ ואך טוב בטוב הנראה והנגלה יבשר תכה"י.

במ"ש לאופן פעולתו לביסוס והתפתחות... מובן שמכאן קשה להכנס בפרטים ופרטי פרטים התלוים במצב על אתר, אבל כיון שאדם קרוב לעצמו ונוגע, הנה יציע ענינו בהנ"ל לפני שלשה מאנ"ש אשר על אתר, ויה"ר אשר השי"ת יתן לה הרעיון הנכון ליעצו, והלואי כבר היו אנ"ש נוכחים ועומדים על האמת אשר הרבה יותר מאשר הם עושים בעד הישיבה, הישיבה עושה בשבילם, וכמו שמשתדלים ומתייגעים און מ'גייט ארויס פון די כלים בעניני פרנסה גשמיות, אם היו עד"ז ועכ"פ במקצת בהנוגע להשתדלות בעניני הישיבה, אשר הי' טוב הנראה והנגלה אפילו בעניניהם הגשמים.

ומסוגלים ימים אלו בפרט להחליט בכל הנ"ל ע"מ להביא החלטות אלו בפועל, שהרי מתקרבים אנו לימי י"ב וי"ג תמוז ובפרט אשר השנה היא תקופת השלשים שנה ליום הגאולה בפעם הראשונה וכמדובר גם בהתועדות דש"מ חדש תמוז בענין מעלת השלשים שנה.

בברכה.