ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקצ

ב"ה, ח' תמוז, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על המכתב שנתקבל שילהי סיון, בו מתפלא על אשר נרמז במכתבי אודות רופא.

ולפלא על פליאתו, שנוסף על כללות הודעת חז"ל מריעי רבנן (נדרים מט, ב) הנה בהיותו פה כנראה שטלטולא דגברא והעדר הסדר באכו"ש ושינה וכו' ג"כ לא הוסיפו בבריאות ולכן רמזתי וכתבתי הנ"ל, ותקותי אשר עשה כן או שיעשה כן עכ"פ עתה.

ובמ"ש אודות נסיעה לכאן, ע"פ הנ"ל מובנת השקפתי שאין כדאי הדבר עכ"פ לעת עתה, ובפרט הפעולה בהנ"ל כמעט בגדר ודאי הוא ופרט ימי הקיץ ושילהי קייטא דקשה מקייטא, והתועלת שתהי' בביאתו לכאן נוספת על מה שבטח יעשו בענינו אחיו וידידיו מסופקת, והזן ומפרנס לכל בחן ובחסד וברחמים בודאי שיכול לפרנסו בירושלים עיה"ק ת"ו ובפרט שיעשה גם כלי בדרך הטבע ע"י אחיו וידידיו כאן, ולמה לצאת מעיה"ק ירושלים ת"ו ומאה"ק ת"ו ולאבד כחות על הספק וכו' ויהי רצון שיבשר טוב בטוב הנראה והנגלה מתאים לכל הנ"ל ויחוג ימי חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל בתוככי אנ"ש בשמחה ובטוב לבב ובנקודה התיכונה הפצת המעינות חוצה ככל האפשרי וככל הדרוש.

בברכה לבשו"ט.