ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקצא

ב"ה, ח' תמוז, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מעש"ק, וכמובן אמלא בקשתו להזכירם על הציון הק' של בעל השמחה כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע. ויהי רצון שזכותו לא רק יגן עלינו במקיף, אלא גם יעורר בפנימיות, בעניני תורה ומצותי' בכלל, ובנקודה התיכונה - הפצת המעינות חוצה שכיון שדרישת והכרח השעה היא, בודאי שכ"א יכול לפעול בזה, ובפרט אלו שזכו לראותם, ובמכש"כ וק"ו ממרז"ל מפעולת הראי' דמקלו של ר"מ* וקדלא דר"מ. ובפרט אשר השנה היא תקופת השלשים שנה ליום הגאולה בפעם הראשונה וכמדובר גם בהתועדות דש"מ תמוז בענין מעלת השלשים. ומוסג"פ רשימה קצרה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור מתוך הרחבת הדעת ובריאות הנכונה - שלו ושל זוגתו שתליט"א.

מ. שניאורסאהן

ה'תקצא

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 369. נוסח דומה נשלח לכמה.

וכמדובר: ראה לקו"ש ח"ב ע' 591.

*) ירוש' ביצה פ"ה, ה"ב. מו"ק פ"ג ה"א.