ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקצב

ב"ה, ח' תמוז, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לפלא וגם מצער שנוסף על זה שממנו אין מתקבלות כל ידיעות בהנוגע לעניני הישיבה בכלל ואפילו לא בעניני החסידות אשר בהישיבה שזהו מתפקידו העיקרי התוכני והפנימי, הנה בכל הידיעות המתקבלות ע"ד עניני החסידות והתועדות אשר בישיבת... ושכמובן מזכירים גם מי המתועד ומתי התועד פלוני וכו' ובימים [האלה] בפרט שהם ימי החג כו' וכו' אין אף אחד מהם מזכיר את שמו.

והנה אפילו את"ל שלומד השיעור חסידות בזמנים מסוימים באופן שלכ"ע די ומספיק ותו לא מידי, רואים במוחש שבשביל שיקבל התלמיד לימוד החסידות, צריך להיות הלחלוחית מהענינים פון ארום חסידות ובאם שזה לא מקבל התלמיד מלומד השיעור או שמקבל ממנו לעתים נדירים ורחוקים ביותר, מחליש זה במדה גדולה וחשובה קליטת הלימודים ג"כ, מובן שמצער שעל ענין כזה צריכים לעורר מעבר לים בה בשעה שישנה הנהלת ישיבה על אתר, ועוד יותר שזהו מתפקידו של הלומד שיעור בדא"ח לעורר את חברי ההנהלה על הכרח חיות ואור בכל לימודי הישיבה אפילו בלימוד הנגלה ופשיטא בלימוד החסידות שענינו להחיות את האיש הישראלי, ולא שיוכרחו לעורר את הלומד דא"ח לתלמידים, מבחוץ עד"ז, מובן שמצער ג"כ על אשר התלמידים עצמם אין תובעים זה מהלומד דא"ח עמהם, אבל בדרך הטבע גם בזה אשמת הלומד עמהם כי בטח לא נתחנכו בכיוון זה, וע"ד דרז"ל עה"כ ואשמם בראשיכם, ואם בלימוד נגלה כך עאכו"כ בעניני חסידות, וקשה להאריך בדבר המצער עד כדי להבהיל.

ויהי רצון שסו"ס יקוים ע"ד דרז"ל המובא באגה"ת סוף פרק ט' שבענין הדורש תיקון, הנה אם עד עתה הי' מספיק דף אחד או פרק אחד, הנה מכאן ולהבא צריך ב' דפים או ב' פרקים וכו' ומהמבואר במ"א בענין דכפילא וכפלים לתושי' ומרומז גם ברז"ל על פסוק זה בשמו"ר, מובן דכופל הדפים והפרקים אין זה רק שתים פעמים ככה אלא שינוי באיכות נוסף על השינוי בכמות, וק"ל.

המצפה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר