ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקצג

ב"ה, ט' תמוז, תשי"ז

ברוקלין.

הנהלת רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש

אשר באה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מכמה אברכים נתקבלה שאלה בקשר עם הענין החדש הצעת משרה לארבעת

שנים וכו'.

והנה בכאן אין ידועים כל פרטים, ובטח גם עלולים לשינוים ככל ענין חדש.

ומהנכון שיתייעצו ביניהם (הנהלת תו"ת והנהלת הרשת אשר באה"ק ת"ו) על כל ענין זה לפרטיו, ובהתאם להמסקנות ייעצו לאברכים השואלים בזה.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

יון שמאז דברו ע"ד הוספה בבתי ספר הרשת הרי הנ"ל נותן מקום להוספה באופן קל לפ"ע בלי פוליטיקה, ועוד זאת להרחבת הרשת בכיוון חדש, ובטח ידונו גם על זה בשימת לב הדרושה ואחכה לבשו"ט.

ה'תקצג

הנהלת רשת: נוסח דומה גם להנהלת תומכי תמימים בלוד.

משרה לארבע שנים: ראה גם לעיל אגרת ה'תקפה.