ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקצד

ב"ה, ט' תמוז, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה ליפמאן שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק עם הפ"נ המוסגר בו, שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

מובן שיש להמשיך בהשתדלות שהאברכים שי' ימשיכו בלימוד דא"ח, בטח יהי' לזה קיום אם מזמן לזמן יפגשו אתם הוא וכל שאר אנ"ש, משא"כ באם משאירים אותם לנפשם, ובהתבוננות בטח ימצאו כמה אופנים איך להביא הענין לידי פועל.

מוסג"פ העתקה מהמדובר בעת ההתועדות דש"מ חדש תמוז ובודאי גם במחנם הט' יתועדו בימי חג הגאולה הבע"ל ותומשך ההתעוררות על כל השנה כולה בכל מקום שידו מגעת ויהי רצון שיהי' בהצלחה מופלגה.

בברכת חג הגאולה ולבשו"ט.

נ.ב.

כפי השמועה שהגיעה כאן, הנה באם יתערב יותר בענין חלב ישראל יהי' הענין בר קיימא ובהידור יותר, והרי אמרו רז"ל אין אדם נחשד אא"כ יש בו ובפרט שרגלים לדבר עוד מקודם לזה.

ה'תקצד

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 431 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה ליפמאן שי': שפירא, קליוולנד.