ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקצה

ב"ה, ט' תמוז, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתב כת"ר מבשר שלום אשר הרבה שלום בעולם ובמכש"כ וק"ו בתוככי ת"ח ומצוה גוררת מצוה שהרי בשורה טובה מצוה היא כיון שמביאה שמחה בלב איש הישראלי ומקיים בזה הכלל גדול בתורה ואהבת לרעך כמוך, בשורתו הטובה שהצליח טפול הרפואי של חתנו הרב שליט"א.

ויהי רצון אשר מכאן ולהבא אך טוב בטוב הנראה והנגלה יבשר, ובעניני בריאות יהי' דוקא ע"ד רפואתו של הקב"ה וכמ"ש כי אני ה' רופאך ובמילא לא אשים עליך מעיקרא*, וידוע** שהוא ר"ת אריך ע"ז נאמר ארוכתך מהרה תצמח שקדים הטובים מכל שקד דאהרן כהנא רבא.

ואחתום מעניניא דיומיא אילו י"ב וי"ג תמוז הבע"ל חג הגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שיהי' לנו גאולה בתכ"י מכל ענינים המבלבלים ומטרידים ויוכלו לעשות בהפצת היהדות והחזקתה בכלל והחזקת עניני חסידות והפצתם ביחוד במדה ההולכת וגדלה.

בברכה.

ה'תקצה

לא אשים עליך: ראה גם לעיל חי"ד אגרת ה'קצז.

מעיקרא: ראה גם לעיל ח"ז אגרת ה'תתקיז.

וידוע: ראה גם לעיל ח"י אגרת ג'ער.

*) ע"פ פשוטו של מקרא וכפי' רש"י ובבעה"ת עה"ת - ואין להקשות ממדרשו בסנה' קא, א.

**) קהלת יעקב (לבעהמ"ס מלא הרועים) מע' רפואה.