ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקצו

ב"ה, ט' תמוז, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ

עוסק בצ"צ כו' מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבו מיום ערש"ק בלק. ומוסג"פ העתק מכתב לאחד, וכמובן שגם אליו מכוונים הדברים.

בברכה לבשו"ט ובברכה לחג הגאולה בהצלחה,

מ. שניאורסאהן

הפ"נ ע"ד האיש שי' שאביו ע"ה בא אליו בחלום כו' - יבקש מחילת אביו בפני עשרה, על אשר בעניני השנת אבלות לא כולם היו כדבעי. וידוע פס"ד תוה"ק אב שמחל כו' מחול. - וכן מהנכון שיבדקו התפלין והמזוזות בדירתו.

במש"כ איך אפשרי נבואה באומה"ע, במכש"כ מהשראת השכינה שצ"ל בטל

במציאות כו' - עדיפא מינא הול"ל, איך נצטוו בז' מצות - ל' צוותא - והרי בזה כאו"א מאומה"ע נצטווה, ול"ד יחידי סגולה.

והביאור - אשר בשעה ההיא בטל הוא. וביתר שאת בנבואה. וכמוש"נ נופל גו'. ועיין רמב"ם הל' יסוה"ת פ"ז ובתו"א תולדות יט, ג.

ה'תקצו

מו"ה יצחק: דובאוו, מנטשסטר. אגרות נוספות אליו - לעיל ה'תצח, ובהנסמן בהערות שם.