ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקצז

ב"ה, יו"ד תמוז, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו המתחיל, זרוק חוטרא אאוירא אעיקרי' קאי, בו כותב ראשי פרקים מתולדות ימי חייו ומעניניו עתה, שבזה גם ההתעסקות וההשתדלות בהפצת לימוד התניא וכו'.

והנה מאמר חכמינו ז"ל אשר בו התחיל מכתבו, המאמר מורה באצבע אשר אין צריך לזריקה אחר זריקה ודי ומספיקה הזריקה הראשונה כיון שעי"ז קאי אעיקרי', ומזה מובן גם בנמשל, שאין לדרוש לזריקות עוד אפילו לא לזריקות בחסד וברחמים, שהרי לא ברא הקב"ה דבר אחד בעולמו לבטלה, וכיון שכבר קאי אעיקרי' עליו בעצמו לילך בדרך זו ובכיוון זה המתאימים להעיקר, וכיון שנדרש זה ממנו בודאי שמקום לזה ניתנו לו הכחות והיכולת להביא הדבר לפועל, ובהתבוננו אפילו לשעה קלה על עיקרו ושרש מחצבתו, בודאי שלא יסתפק במעמדו ומצבו עתה ויעשה ככל התלוי בו לילך מדרגא לדרגא ומחיל אל חיל, ומובן שבכל הליכתו זו הן גם פעולותיו בהשפעה על הזולת, וכמובן גם מתורת רבנו הזקן אשר ואהבת לרעך כמוך היא כלי וחד הוא עם ואהבת את ה' אלקיך, המצוה העיקרית והיסודית שבין אדם למקום.

וכידוע אשר האהבה היא שרש לכל רמ"ח מצות עשה (תניא פרק ד') שבכללותה גם היראה שהיא שרש לשס"ה מצות לא תעשה, ונמצא אשר בכללות מצות אהבת ה' יסוד לכל המצות

ומסוגלים ימים אלו לקבלת החלטות נוספות בהנ"ל שהרי הם י"ב וי"ג תמוז ימי הגאולה של נשיאנו ממאסרו על מס"נ להפצת התורה והמצוה בתוככי בני ישראל, שבכל שנה ושנה מתעוררים הענינים לתקופת השנה הגאולה מהמאסר וביטול המאסר ע"י כח המס"נ של איש הישראלי לתורה ומצותי'.

ויהי רצון שימצא אותיות מתאימות אותיות מסבירות וגם מאירות להביא תוכן הנ"ל ולהפיצו בתוככי הנוער מקום השפעתו מגעת.

בברכה לבשו"ט ולחגיגת חג הגאולה בהצלחה.

נ.ב.

במה ששואל אודות הדרך בה המשיך את הנוער שבסביבתו ללימוד התניא, הרי כיון שראה פירות טובות בזה, אין לחשוש לענינים התלוים במרה שחורה שאפשר יכשילם ע"י קושיות ושאלות וכו' ובהתבוננות ושימת לב בטח יוכל לערוך השאלות באופן שתתמעט הנתינת מקום לחשש, עד שיבוטל כולו, ובפרט שידוע הפתגם לא ניתנה תורה למלאכי השרת, ולאחרי המכשלה עומדים על דברי תורה ואין הדבר תלוי אלא ברצון, והרי זכות הרבים מסייעתו.

ה'תקצז

תורת רבנו הזקן: ראה גם לעיל חי"ד אגרת ד'תתצ, ובהנסמן בהערות שם.