ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקצח

ב"ה, יו"ד תמוז, תשי"ז

ברוקלין.

תלמידי בית הספר אהלי יוסף יצחק

ליובאוויטש אשר

בכפר סבא בארצנו הקדושה תבנה ותכונן

על ידי משיח

צדקנו, כתה ג'.

שלום וברכה!

במענה על מכתבם מיום החמישי לחדש תמוז.

בעת רצון אזכירם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע למילוי משאלות לבבם לטובה ככל האמור במכתבם ובודאי מצדם יעשו את כל המוטל עליהם אשר בזה נכלל.

שאף בימים אשר חפשים הם מבית הספר, תהי' להם קביעות בלימוד תורתנו הק' תורת חיים, ויתייעצו על דבר הפרטים בזה עם המורה שלהם, ויהדרו בקיום המצות, ובכבוד הורים ומורים.

עד שכל רואיהם יכירם כי מחונכים הם בבית ספר חבד"י זרע ברך ה'.

בברכה לקיץ בריא ושמח ולהצלחה בלימוד התורה וקיום מצותי'.

ה'תקצח

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 539.