ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תקצט

[י"א תמוז תשי"ז]

... בענין להשהות ס"ת שאינה מוגה (ע"י שינוי - לחגור המפה על המעיל): שקו"ט בשו"ת מנח"א (ח"ג סנ"ב) ובזכר יהוסף סל"ז - להתיר. - מס' חסידים סי' תתקלד - אין ראי', די"ל דשאני קרועים ומחוקים (שהוא באופן) אין מקום לתקלה. ועצ"ע.

ה'תקצט

להשהות ס"ת: ראה גם לעיל חי"ד אגרת ה'מו.