ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תר

ב"ה, י"א תמוז, תשי"ז

ברוקלין.

מר יצחק שי'

שלום וברכה!

מעת מכתבו האחרון אסרו חג זמן מתן תורתנו, לא נתקבל ממנו כל מכתב. ורצוני לקוות שזהו סימן שממשיך בעבודתו לקרב לב בני ישראל לאבינו שבשמים בכל מקום שידו מגעת, וכבר הובטחנו בעבודה כגון זו, אשר העושה בזה באמיתיות - מצליח, אף שלא בכל אדם ובכל מקום ובכל זמן העבודה הנדרשת בזה בשוה היא, וכן זמן צמיחת וגידול הפירות מעבודה זו. ובטבע האדם שכשיודע מראש שתצליח העבודה - עושה בזה בזריזות ובשמחה יותר, ובמילא גם ההצלחה מתרבה.

ובחרתי בכתיבה עד"ז בערב ימי הגאולה י"ב וי"ג תמוז, אשר בודאי ידועה לכ' פרשת המאסר והגאולה. ותקותי חזקה שעצם תאריך המכתב יעורר התבוננות בסיבת המאסר עצמו הגאולה ואופנה, ובעיקר ההתבוננות מהו התכלית והמטרה שהגיעו אלינו כל ידיעות אלו, שהרי אין דבר בעולם לבטלה והכל בהשגחה פרטית. וישמש התאריך ע"ד הפתגם - די לחכימא ברמיזא, שהרי מאסר יותר קשה כשהוא ע"י ידידים ומכירים וכשאינו קשור בשלשלאות של ברזל. ולפעמים גאולה ממאסר זה זקוקה ג"כ למס"נ, ובפרט ע"פ ביאור תורת החסידות בדיוק הלשון מסירת נפש, מלשון אין נפשי אל העם שפירושו רצוני.

בברכה לבשו"ט בכל האמור, ובתקוה שתהי' מתוך הטבת הבריאות לאחרי ההתקפה שהי' לו ל"ע ול"ע, אודותה כותב בסיום מכתבו, ולהמשכת עניני חג הגאולה על כל השנה כולה בשמחה ובטוב לבב.

מ. שניאורסאהן

נ.ב.

במה שהעיר באחד ממכתביו בעבר, שהוקשה לו אודות ענין דבהמות טמאות וכיו"ב שהם מג' קליפות הטמאות לגמרי, ולמה יגרע חלקם שאין להם תקומה וכו'.

הנה כמה נקודות בזה. והתיכונה, שלכל ענין יש לו תפקידו בעולם, ז.א. אופן עלייתו למקורו ועד למקורו ושרשו היותר ראשון, וכמו שבבהמות טהורות הוא ע"י ענין האכילה וכיו"ב, הנה בבהמות טמאות הוא ע"י שנמנעים מאכילתם מפני ציווי התורה, וכן ע"י התשמיש בהם שלא באכו"ש, וכחמור - למשא וכו', שאז הניצוץ האלקי אשר נמצא גם בהם כמובן ופשוט, שהרי אין עוד מלבדו, ואתה מחי' את כולם, עולה למעלה ומתאחד עם שרשו ומקורו, ע"י שנעשה בו מצוה בשני האופנים האמורים. וראה ג"כ בזוה"ק המובא בתניא סוף פרק כ"ט, (זח"ב קס"ג א') - שגם המפתה בא על שכרו הטוב. וראה ג"כ בדרוש אחרי ה' להצ"צ הנדפס בסו"ס דרך מצותיך.

כן במ"ש אודות הענין דבחירה, הנה בחירה אמיתית, שהיא בחירה חפשית לגמרי, אפשרית רק בבני ישראל, על ידי שחלק הם מעצמותו ומהותו ית', שהוא ורק הוא חפשי באמת מכל הגדרות והגבלות. ועיין ג"כ לקו"ת פ' אמור לח' טור ב' ומבואר ג"כ במאמרי כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע - אלה שלא נדפסו עדיין - ע"פ הכתוב יבחר לנו את נחלתנו.

ה'תר

חלקה נדפסה בלקו"ש ח"ז ע' 299 חלקה בחי"ח ע' 470 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מר יצחק שי': כנראה - דמיאל. אגרות נוספות אליו - לעיל ה'תעא, ובהנסמן בהערות שם.

למה יגרע חלקם: ראה גם לעיל חי"ד אגרת ה'כז.

במאמרי... יבחר לנו: ראה סה"מ תער"ב-תרע"ו ד"ה וה' אמר ע' סט.