ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרג

ב"ה, י"א תמוז, תשי"ז

ברוקלין.

לכבוד הנהלת צעירי אגודת חב"ד

סניף: כפר חב"ד, ירות"ו.

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבם המודיע ע"ד כינוס הנוער בקשר עם חג הגאולה י"ב תמוז הבע"ל. והואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח אתמול מברק (עפ"י הכתובת של ישיבת תו"ת דלוד) ומועתק בזה הנוסח, בהשייך אליהם:

למסור לצעירי אגו"ח בכפר ובירושלים:

להתועדות הנוער ביום הגאולה יהי רצון שמסירות נפש בעל השמחה תהי' נר לרגלכם לבכם ומוחכם להאיר דרככם בחיים במאור ואור תורת חיים ומצותי'. ובמרץ ובחום ובחיות שבסגולת הנוער תגאלו עצמכם וגם סביבתכם ממאסר החומר ותגבירו הצורה על החומר והקדושה על החול והנפש האלקית על הבהמית והגוף ובגאון תרימו קרן ישראל סבא עם אשר לבדד ישכון והשם אלקיו עמו.

בברכה ללכת באור השם מעלה מעלה,

מנחם שניאורסאהן

מקוים שהמברק נתקבל במועדו. ובטח למותר לעוררם להודיע לכאן מהנעשה בפרטיות הדרושה. ות"ח מראש.

בברכת חג הגאולה,

מזכיר

ה'תרג

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 393, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.