ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרה

ב"ה, י"ב תמוז, יום גאולת כ"ק מו"ח

אדמו"ר נשיא ישראל, ה'תשי"ז

לכבוד הוו"ח אי"א נו"נ עולי מרוקו

אשר בכפר חב"ד

ה' עליהם יחיו!

שלום וברכה!

ביום הבהיר זה מאשר הנני קבלת מכתבם, בו מודיעים על דבר התישבותם בכפר חב"ד אשר בארצנו הקדושה, תבנה ותכונן על ידי משיח צדקנו בב"א, כפר שנתיסד ומתנהל על ידי בעל השמחה דיום זה.

שאם אפילו בחיי חיותם בעלמא דין אין המקום מפסיק לקבלת ברכותיהם של צדיקים, על אחת כמה וכמה כשסרה הגבלת כלי הנפש הקשורה בגוף והגוף, ועל דרך המבואר באגה"ק לרבנו הזקן - בעל התניא (פוסק בנסתר דתורה) והשו"ע (פוסק בנגלה דתורה) - ביאור לסי' כ"ז.

וביחוד כשהמדובר הוא בנשיא ישראל רועה נאמן, אתפשטותא דמשה אשר בדורנו, אשר עליו - ועל אתפשטותא שלו - אמרו רז"ל מה להלן עומד ומשמש אף כאן עומד ומשמש, ומעורר רחמים רבים על כל השייכים ומקושרים, בתוככי כלל ישראל להמצטרך להם ובני ביתם שיחיו הן בגשמיות והן ברוחניות.

מיוסד על כל זה בטוחני, שיסתדרו בטוב בכפר חב"ד אשר שם ציוה ה' את הברכה בטוב הנראה והנגלה בכל עניניהם, ועל ידי החזקת והפצת תורת החסידות הדרכותי' ומנהגי' בד' אמות של כל אחד ואחד ומשם בחלקו בעולם, יקרבו עוד יותר ויותר את הגאולה האמיתית והשלמה, וכמבואר בספר תניא קדישא פ' ל"ז, ונזכה במהרה לקיום היעוד: כולם ידעו אותי וגו' ומלאה הארץ דעה את הוי' גו'.

בברכה לבשורות טובות בכל האמור, ולהמשיך מההתעוררות והשמחה וההצלחה דיום הגאולה על כל השנה - המצפה לבשו"ט בגו"ר גם יחד.

ה'תרה

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 372.