ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרז

ב"ה, י"ג תמוז, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יוסף מנחם שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מששי בתמוז שנתקבל ביום הבהיר יום י"ב תמוז יום הגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ממאסרו על מס"נ לתורה ומצותי' שאכן התקומם נגד ממלכה אדירה ואיך שראו נסים גלוים שגם מלאך רע יענה אמן וכידוע פרשת הדברים אף שמכמה סיבות אין מפרסמים עדיין כל הפרטים בזה, וכמדובר בהתועדות. כיון שאין דבר בעולם לבטלה, בזה שהגיעו אלינו הידיעות ע"ד הנ"ל, הנה זהו הוראה גם בעבודה שאין להתרשם כלל מהסביבה והתנגדותה (אפילו את"ל שאינה רק מדומה), וללכת בדרך המלך מלכו של עולם, ולא זו בלבד שמקיימים באופן כזה ציוויו של הבורא אלא שעוד זאת סו"ס רואים גם הצלחה למרות התנגדות וברובא דרובא רואים בעליל שאינה במציאות כ"א מדומה.

נעם לי לראות את כבוד אביו הרה"ג וכו' שליט"א בהתועדות דחג הגאולה ויהי רצון שגם בענינו ובעניני כל המשפחה תראה הגאולה מכל דברים המבלבלים ללימוד התורה מנוחת הנפש ובהרחבה לקיום מצותיו בשמחה ובטוב לבב...

במ"ש אודות נסיעת האניות בשבת, כדאי שיבקש את ש"ב הרה"ח וכו' רע"ז סלונים שי' להראותו הנמצא אצלו העתק מכתבי בתיאור הפלגת אניות בימינו אלה, שמשם יווכח גודל ההבהלה שבדבר וחשך הגלות שלמרות שאיסור ברור הוא ואין כל מקום לספק מעלימים עין וכו' וד"ל, וכמו שכתבתי לאחד שמעולם לא היתה כזאת אשר חרדים לדבר ה' יכשלו בסיטוניות במצוה ששקולה כנגד כל המצות ודוקא בפרהסיא ודוקא בשם כלל ישראל ולא עוד אלא שמלבישים זה בלבוש דחבת הארץ וכו' וכו' וקשה להאריך בדבר המכאיב עד כדי הבהלה.

בברכה לבשו"ט אודות כל הענינים שמזכיר במכתבו ומובן שגם הוא בכלל ובברכת חג הגאולה.

ה'תרז

מו"ה יוסף מנחם: וויינשטאק, ירושלים.

העתק מכתבי: ראה לעיל אגרת ה'תקלד, ובהנסמן בהערות שם.