ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרי

ב"ה, י"ח תמוז, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתביו מכ"ז סיון ושלאחריו, בם כותב אודות מצב הבריאות וחוות דעת כמה מהרופאים ששאל בעצתם אשר לכן עלה בדעתו וכו'.

ומהנכון בכגון דא שתהי' בחודש הרחמים - אלול התייעצות (קונסיליום) של שני רופאים מומחים אשר ביקר אצלם וראוהו, ויסביר להם טעמו ונמוקו, ואחרי כן יעשה כהוראתם, והרי התורה נתנה רשות לרופא לרפאות.

במה שכותב אודות היחס אליו מפלוני שצריך הי' לקרבו ולא עשה כן וכו' וכנראה מקשר זה עם יחסו הוא ללימוד התורה וכו' - פשוט שאין כל קישור בין שניהם, שהרי לימוד התורה היא מפני שזהו רצונו חכמתו ית' והם חיינו, ואם מי שהוא אין יחסו אליו כמו שצריך להיות, האומנם אפשר לומר בשכל שמפני זה יחבול הוא בעצמו על ידי שימעט בלימוד התורה וכו', ובפרט שאפשר שיחסו של הנ"ל לאמיתתו טוב יותר מאשר נדמה לו אלא שאדם קרוב לעצמו ועל כל פשעים תכסה אהבת עצמו, ובפרט יביא בחשבון מש"נ חושך שבטו שונא בנו וכמרז"ל לבניך אלו התלמידים, וירבה בהתמדה ושקידה בלימוד התורה הנגלה והחסידות ובודאי שאפשר לסדר זה מבלי שיגע כלל בעניני הבריאות וכנראה במוחש וטוב יהי' לו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ה'תרי

שצריך הי' לקרבו: וכיון שלא קירבו לכן לא למד.