ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תריא

ב"ה, י"ט תמוז, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

מתפללי בית הכנסת נוסח אר"י

דאלבאני פארק, שיקאגא

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי פ"ש מהם על ידי הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ איש רב פעלים וכו' מוה"ר יצחק דוד שי' גראנער, אשר בטח מסר גם כן פ"ש מכאן ובפרט מההתועדות דיום הבהיר י"ב תמוז, גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

במיוחד שמחתי להוודע אשר הנהיגו את התקנה של בעל השמחה, היא אמירת תהלים בכל יום עפ"י השיעור החדשי, וגמירת כל התהלים בש"ק מברכים, נוסף על הקביעות עתים ללימוד תורה ברבים.

ויהי רצון שיקובלו למעלה התפלות דמתפללי בית כנסת זה, ותומשכנה כל הברכות וההשפעות, אשר הצנורות להמשכתן הם עניני תורה ותפלה ובפרט לימוד התורה ברבים, לכל המתפללים הם ובני ביתם שיחיו בהמצטרך להם מנפש ועד בשר,

בברכה לבשו"ט תכה"י.