ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תריד

ב"ה, כ"ה תמוז, תשי"ז

ברוקלין.

לכבוד הנו"נ וו"ח אי"א עוסק בצ"צ כו'

הרב מוה"ר קלמן שי' כהנא

שלום וברכה!

בתודה קבלתי מכתבו מכ"א סיון, ואחרי זה נתקבלו גם שני ספריו הלכות שמיטת קרקעות וס' קרבה שנת השבע.

ות"ח על כתבו המפורט ושימת לבבו לשלוח לי הנ"ל.

אף שאין הזמן גרמא לעיין בהענינים אודותם כותב ככל הדרוש, ובפרט לתווך למש"כ בס' לאור ההלכה וש"נ - הנה לכאורה צ"ע מפני מה בהנוגע לאילנות לא נזכר גם ענין מכירת הקרקע לזמן*, כיון שמהמלאכות הנעשות באופן שמתאר כת"ר זקוקים לסניף ההיתר, ולדעת כמה גדולים המכירה לזמן מועלת בזה, ועי"ז יצילו גם אלו שלמרות ההוראות יעשו גם ממלאכות שלא התירו, ושבעוה"ר נמצאים הם בכ"מ, כי מלאכה גוררת מלאכה.

כתבתי לכפר חב"ד שיבואו בקישור עמו ובודאי יתן להם עזרתו ככל האפשרי. ות"ח מראש ע"ז.

בכבוד ובברכה.

בקשתי שישלחו לכת"ר איזה מהפרסומים שיצאו לאור ע"י הוצאת ספרים שלנו "קה"ת", שתקותי שיענינו את כת"ר.

ה'תריד

*) מובן שאין כוונתי אלא שגם ימכרו לזמן (למרות החוששים ללא תחנם וכידוע דעת החולקים עליהם) אבל לא שיתירו עוד מלאכות - כיון שלא בא זה אלא לסניף.