ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרטו

ב"ה, כ"ו תמוז, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

להנהלת הישיבה ותלמוד תורה בכפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על מכתבם ממוצש"ק מטות.

א) בשאלתם על דבר הפסק בהישיבה באופן שיוכלו התלמידים להיות בקייטנה.

הנה כיון שממילא עושים הפסק של עשרה יום ויהי' רק הוספה של ימים אחדים, כדאי לעשות כן, ובפרט שגם בקייטנה יש סדר לימודים.

ב) בשאלת שכר לימוד מאלו שיכולים לשלם ואינם רוצים.

מובן שיכולים לקחת האמצעים המתאימים לזה, אבל תקותי אשר אם יזהיר את המסרבים שיפרסמו שמותיהם גם זה בלבד יועיל.

ג) בהנוגע להגבהת שכר הלימוד.

זה תלוי בתנאי המקום ותנאי הארץ בכלל, ולכן יתייעצו בזה ביניהם ביחד עם ועד הרוחני של הכפר.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש ולבשו"ט.