ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרטז

ב"ה, כ"ט תמוז, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הפרופ' אברהם יצחק שי' הכהן

שלום וברכה!

הנני בזה לאשר קבלת הקטלוג של כתבי יד עבריים שהובאו במיקרופילם מהנמצאים ברוסי', ות"ח על שימת לבבו לשלחו לי. תקותי שישלח לי גם את החלק השני כשיהי' מוכן בידו ותודה מראש.

בעברי בחפזי בקטלוג מצאתי אי-איזה ענינים להעיר בהם אשר בטח יענינו את כ':

א) כת"י מ' 38. בטח ידוע לו כי ביומא סט, ב יש כו"כ חילוקי גרסאות. ואולי משום כך תפס כ' בפרגמנט זה.

ב) כת"י מ' 95, דרוש המלכים, וכותב שזהו מדרש על שמות מלכי ישראל. אם כן הוא, הרי זה ענין נדיר ביותר. לאידך גיסא, ידוע דרוש המלכים בקבלה - והוא על שמות מלכי אדום (סוף פ' וישלח, ובמקום המקביל בדבה"י).

ג) כת"י מ' 98, ספר התכונה להרח"ו. כמדומני שנדפס באה"ק ת"ו, ומדומה לי ג"כ שנמצא בהספרי' אצלנו, אף שאינו נמצא עתה תחת ידי. ולהערתו שיש מבוא לספר בשם "מבוא שערים", בטח ידוע לו שיש ספר שלם בשם זה להרח"ו. ולכן רחוק לומר שיקרא הרח"ו גם הקדמה לספר אחר שלו בשם "מבוא שערים". ואולי אינה להרח"ו.

בכבוד וברכה ות"ח.

בחבילה בפ"ע שלחו לו ממה שיצא לאור על ידינו בזמן האחרון.

ה'תרטז

אברהם יצחק שי': כץ. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ד'תתכ, ובהנסמן בהערות שם.

כתבי יד עבריים: עבור ספריו "גנזי משנה" ו"גנזי תלמוד".