ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תריז

ב"ה, כ"ט תמוז, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

אגודת נשי ובנות חב"ד סניף תל אביב

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

בנועם קבלתי מכתבן מיום ו' עש"ק פ' בלק, ו' תמוז, ובטח בינתים קבלו העתק המכתב ע"י המזכירות ע"ד הצורך להגדיל העבודה, ותקותי שעושות בכיוון זה בכל האפשריות, ובפרט שהי' בינתים יום הגאולה של נשיאנו כ"ק מו"ח אדמו"ר אשר כל כך השתדל באירגון נשי ובנות חב"ד והתפתחותן ועבודתם.

ואף על פי שלכאורה הזמן דבין המצרים הוא עת של אי-שמחה כיון שמזכירים ע"ד החורבן וההירוס, אבל פשיטא שגם זמן זה אינו ענין לעצבות ונמיכת רוח, אלא אדרבה, שהרי מה שנחרב הוא בית המקדש התחתון הבנוי מעצים ומאבנים ולא ביהמ"ק הרוחני והפנימי, וידוע מאמר רז"ל על הפ' ושכנתי בתוכם, בתוך כל או"א מהם. וענין דבין המצרים הוא להזכיר ולעורר אשר החובה על כל אחד ואחת מבני ישראל הוא לעשות לו דירה בתחתונים על ידי שמירת התורה ומצותי' בחיי היום-יום לקיים מש"כ ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ממש, ולהחיש הגאולה השלימה על ידי משיח צדקנו בהפצת המעיינות אפילו בין אלו שעדין חוצה. וגדולה האחריות על כל אחד ואחת מאתנו בימינו אלה בפרט, אחר החורבן וההרס הנורא שראינו במו עינינו, ואותנו הצילה ההשגחה הפרטית והשאירה אותנו לפליטה כדי להחיות עם רב. וכיון שאין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, הרי ברור שיחד עם האחריות הגדולה כפולה ומכופלת המוטלת על כל אחד ואחת ניתנו גם הכחות והיכולת והאפשריות למלא כל אחד תפקידו.

ויהי רצון אשר בקרוב ממש ימים אלו יהפכו לששון ולשמחה.

בברכת הצלחה בעבודתן בקדש,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ה'תריז

אינו ענין לעצבות: ראה גם לקמן אגרות ה'תרכו. ה'תרכט.