ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תריח

[תמוז תשי"ז]

... במש"כ שרצוני שבכל בכנ"ס חסידיים יפוצו המעינות - פשוט שלא דק כלל וכלל, כי עז חפצי ותשוקתי שנזכה לראות ב"ב ממש קיום היעוד שבכל בכנ"ס בנ"י מבלי הבדל כלל ילמדו פנימיות התורה. ומקרא מלא הוא, ופס"ד מפורש (רמב"ם יסוה"ת פ"ב ה"ב: ויראה מהן חכ' שאין לה ערך כו' לידע השם הגדול כו'. ויעוין רפ"ה מח"פ להרמב"ם ביאור ההלכה שהועתקה גם בטושו"ע או"ח סרל"א. דברים נפלאים ומבוארים בהחלט).

ה'תריח

האגרת היא אל מו"ה יהושע עלבוים, ונכתבה על גליון מכתבו מיום ג' תמוז תשי"ז.

אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ד'תתקפג, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ה'תשלה.